James Napoleon

Obsession Zero

2012 James Napoleon

Obsession Zero
acrylic on canvas, 72"x48"
see detail

Home Obsession